AZ

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM

VEGYÉSZETI MÚZEUMÁT TÁMOGATÓ

ALAPÍTVÁNY

 

 /székhely: 8100 Várpalota Thury-vár,

levelezési cím: 8100 Várpalota Pf. 39./

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

 

  

A Veszprémi Törvényszék által a Pk. 60.001/1991. sz. ügyszámmal ellátott és az 1991. február 14. napján meghozott végzésével 106. számon nyilvántartásba vett Alapító Okiratban meghatározottak, valamint az ezt követő módosításokkal egységes szerkezetben.

 

  

Alapítás éve: 1991.


az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát

Támogató Alapítvány

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

a korábbi módosításokkal, és a dőlt betűvel jelölt,

2012. október 1-jén hatályba lépő módosításokkal

egységes szerkezetben

  

I.                   A Magyar Vegyipari Szövetség (1036 Budapest, Bécsi út 84.), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (1134 Budapest, Lehel u. 11.), a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1068 Budapest, Benczúr utca 45.)

mint alapítók

tekintettel arra, hogy a magyar vegyipar, a kémiai kutatás és oktatás története összefonódik, és szerves része a hazai műszaki kultúrának,

-          abban a mélységes meggyőződésben, hogy a különféle vegyipari ágazatok fejlődését bemutató múzeumi gyűjtemény nem csak a magyar, hanem az egyetemes kulturális örökség része,

-          szem előtt tartva, hogy megőrzésükről, gyarapításukról és bemutatásukról a Magyar Vegyészeti Múzeum már több mint 5 évtizede gondoskodik, attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy ezt az értékmegőrző műszaki és történelmi emlékvédelmet a felgyorsult műszaki szerkezetváltozás, a korszerűsödő technológiák és szervezetében bekövetkező minőségi változások körülményei között is folytassa, és biztosítsa, jogi személyiségű alapítványi múzeum létesítését határozták el 1991. január 1-jével,

-          a Magyar Vegyészeti Múzeumot -, alapítványi múzeumi státuszát megszüntetve – 2007. augusztus 1-jével az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájárulásával a működtetés nagyobb hatékonysága céljából az Országos Műszaki Múzeumnak átadták. Ettől az időponttól kezdődően a Magyar Vegyészeti Múzeum az Országos Műszaki Múzeum filiáléjaként működik, neve: Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeuma. 2009. január 1-jétől Az Országos Műszaki Múzeum és a Közlekedési Múzeum integrációjával elnevezése: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma lett.

-          Az alapítók az általuk létrehozott és a Veszprémi Törvényszék által a Pk. 60.001/1991-es ügyszámmal ellátott és 1991. február 14-én kelt végzésével a 106. sorszámon nyilvántartásba vett és a Törvényszék 60.001/1991/15. sz. határozatával kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánított, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítvány

Alapító Okiratát

azért, hogy a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott követelményeknek a Múzeum átadása miatt a szervezet maradéktalanul megfeleljen,

 

az alábbiak szerint módosítják,

 

II.                 Az alapítvány neve:

Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány

 

III.             Az alapítvány székhelye:                   8100 Várpalota, Thury-vár

Az alapítvány levelezési címe:           8100 Várpalota, Pf. 39.

IV.             Az alapítvány alapításának éve:        1991.

V.                Az alapítvány közhasznúsági jogállása:

Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4-5. és 7. §-ában meghatározottak alapján: kiemelkedően közhasznú szervezet. Az Alapítvány továbbra is támogatja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeumát, és biztosítja, hogy oktatási feladatai ellátása során is megfeleljen az 1997. évi CLVI. Tv. 5. §-ában foglalt feltételeknek. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

VI.             Az alapítvány célja:

a)       A magyar vegyészeti örökség közkinccsé tétele, ennek megfelelően folyamatos együttműködés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeumával. Az Alapítvány hozzájárul az alapítói és más szervezetek, intézmények közös örökségének ápolásához, valamint a múlt tudományos igényű feldolgozásához és közös célú hasznosításához.

b)      A vegyészeti múlt tudományos igényű feldolgozásának elősegítése és közművelődési célú hasznosításához való hozzájárulás.

c)       A vegyészeti múlt tárgyi és dokumentációs ismeretanyagával segítséget nyújt – a Szakképzési Alapról szóló 1996. évi LXXVII. törvény alapján – a vállalati és iskolai szakoktatáshoz.

1.      Az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott fenti célok megvalósításaként az Alapítvány

-          oktató, nevelő munkát támogat,

-          ösztöndíjakat alapít és adományoz,

-          pályázatokat ír ki, bonyolít és finanszíroz,

-          lehetőséget teremt szakemberek képzésére és továbbképzésére,

-          kiadványokat, ismeretterjesztő- és szakanyagokat adhat ki és terjeszthet,

-          szervezetszerű és nem szervezetszerű oktatást indíthat,

-          kulturális, szakmai, sport- és szabadidős programokat és táborokat, szakmai tanulmányutakat, konferenciákat, szakmai rendezvényeket és továbbképzéseket, jótékony célú akciókat, adománygyűjtéseket, vásárokat szervez és bonyolít,

-          elősegíti és támogatja a kulturális és környezetvédelmi, valamint a kulturális örökség megóvására irányuló, azt elősegítő tevékenységeket,

-          az Alapítvány segíti a tanulóifjúság és az oktatásukban résztvevő tanárok munkáját, képzésüket és továbbképzésüket, szakmai, kutatási tanulmányaikat,

-          az Alapítvány támogatja a természet- és környezetvédelmet, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését, az ifjúság testi és lelki nevelését, az egészséges életmód megteremtését célzó tevékenységeket, valamint megvalósításuk érdekében történő ismeretterjesztő programokat.

2.      Az Alapítvány Alapító Okiratának a fentiekben felsorolt céljai megvalósítása érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdésében meghatározott alábbi közhasznú – a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló – tevékenységeket végzi és támogatja:

-          egészségmegőrzés,

-          tudományos tevékenység, kutatás,

-          nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-          kulturális tevékenység,

-          kulturális örökség megóvása,

-          műemlékvédelem,

-          természetvédelem, állatvédelem,

-          környezetvédelem,

-          gyermek- és ifjúságvédelem,

-          hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

-          közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezet által igénybe vehető szolgáltatások.

3.      Az Alapítványnak a fentiekben meghatározott közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatásait az erre vonatkozó költségek megtérítése után bárki igénybe veheti.

4.      A Kuratórium az Alapítvány céljai elérése érdekében együttműködik minden olyan szervezettel, amelynek célkitűzései azonosak az Alapítvány céljaival és működésük a hatályos magyar jogszabályoknak megfelel.

VII.          Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, azokat nem, támogatja, tőlük támogatást nem fogad, továbbá tevékenysége során országgyűlési, valamint helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, ezt mindenkori tevékenysége során kizárja.

VIII.       Az Alapítvány vagyonának felhasználása, az Alapítvány gazdálkodása:

1.      Az Alapítvány indulóvagyonát az alapítók által a szervezet indulásakor az Alapítványhoz rendelt 500.000 Ft – ötszázezer forint- készpénz, mint törzstőke képezte, amit az alapítók legkésőbb 1991. szeptember 30-ig az Alapítvány rendelkezésére bocsátottak, illetve utaltak. Az Alapítvány működési költségeinek az alapítók általi biztosítása kétoldalú szerződésekkel történik. Az Alapítvány indulóvagyonát növelte a Pénzintézeti Központ által a Nehézvegyipari Kutató Intézet vagyonából átadott 2,154.110,57 Ft – kettőmillió-százötvennégyezer-száztíz 00/57 forint – értékű tárgyi-eszköz és berendezési tárgy, amit az Alapítvány a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően nyilvántart.

2.      Az Alapítvány működtetésére a törzstőke kamatai, valamint az Alapítvány működése során a támogatók és csatlakozók által az Alapítvány részére juttatott támogatások összege használható fel. A fentieken kívül az Alapítvány vagyonát a Kuratórium tevékenysége során megvalósult gazdálkodás eredménye, valamint az Alapítvány saját, valamint az általa létrehozott szervezetek gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyontömeg képezi.

3.      Az Alapítvány nyílt, ahhoz csatlakozhat minden magyar, illetve külföldi magán, vagy jogi személy, aki magáévá teszi az Alapítvány célkitűzéseit. A csatlakozási szándékot az Alapítvány címére kell bejelenteni. Az alapítványi célok megvalósítására juttatott adomány vagy felajánlás mind pénzbeli, mind vagyoni értékű jog (szerzői jog, használati és tulajdonjog), mind pedig tevékenység, közreműködés lehet. Az alapítványi pénzeszközök adományozásakor kizárt, hogy az adományozandó összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében adják az adományozók. Ha az Alapítvány részére támogatásként devizát juttatnak, azt – a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével – devizában is felhasználhatja.

4.      Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, vagyis a vállalkozás nem képezi tevékenysége döntő, meghatározó részét.

5.      Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító Okiratban meghatározott célokra, az Alapítvány szervezetének fenntartására, valamint az Alapítvány által létrehozott intézmények és szervezetek működtetésére és céljaira használható fel.

6.      Az Alapítvány indulóvagyonát a működése során juttatott felajánlásokat és támogatásokat, valamint alaptevékenységéből származó gazdálkodásának eredményeit a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.

7.      Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról annak kezelő szerve a Kuratórium testületileg dönt. A testületi döntés akkor érvényes, ha annak meghozatalában a Kuratórium tagjainak több mint a fele részt vesz.

8.      Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos munkáért a munkát végzőt az Alapítvány vagyonából a kezelő szerv, a Kuratórium erre vonatkozó határozata szerinti díjazás és költségtérítés illeti meg.

IX.             Az Alapítvány szervezete és működése. Az Alapítvány képviselője:

1.      Az Alapítvány legfőbb szerve, az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium. A Kuratórium az Alapítók által e feladatra felkért nyolctagú kezelő szerv. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb testületi irányító, döntéshozó, ügyintéző, képviseleti és gazdálkodó szerve.

 

A Kuratórium tagjai:

      A Kuratórium elnöke, valamint

      a kuratóriumi tagok és

      az Alapítvány ügyvezető igazgatója.

 

Az alapítók a Kuratórium 3 tagját delegálják a következők szerint:

      a Magyar Vegyipari Szövetség                                                                     1 tagot

      a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége                                  1 tagot

      a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége                                                             1 tagot

 

A Kuratórium elnökét, az ügyvezető igazgatót és a Kuratórium további  3 tagját az alapítók felkérik a tisztség viselésére.

 

A Kuratórium tagjai:

Medve József, a Kuratórium elnöke

Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária a Kuratórium tagja

Mihályi György, a Kuratórium tagja

Dr. Gáspárné Bada Magda, a Kuratóriumnak a  Magyar Vegyipari Szövetség által delegált tagja

Baloghné Pataki Irén, a Kuratóriumnak a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által delegált   tagja

Kissné Németh Enikő, a Kuratórium tagja

Dr. Ilku Lívia, a Kuratóriumnak a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos  Szövetsége által delegált tagja

Próder István, a Kuratórium tagja, az Alapítvány ügyvezető igazgatója

2.      A Kuratórium tagjai egymásnak nem lehetnek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti §-ban meghatározottak szerinti hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b)      bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2/a.      Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az Alapítványnál vezető tisztséget viselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.      Az Alapítvány képviselője: a Kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató, akik az Alapítványt külön-külön, önállóan képviselik. Az Alapítvány nevében aláírási és utalványozási joggal a Kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató külön-külön jogosult rendelkezni.

 Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató együttesen jogosult rendelkezni.

4.      Az Alapítvány ügyvezető igazgatója:

-          képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben,

-          kapcsolatot tart az Alapítvány adományozóival,

-          elvégzi a gyűjtések és az akciók gyakorlati munkáit,

-          szervezi az alapítványi célok megvalósítását, így különösen propaganda és felvilágosító tevékenységet végez,

-          a Kuratórium erre vonatkozó határozata alapján vállalkozásokat szervez,

-          ellátja a Kuratórium által meghatározott egyéb tevékenységeket,

-          gyakorolja az Alapítvány alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat.

5.      A Kuratórium elnökének, tagjainak és ügyvezető igazgatójának megbízása az alapítványi célok maradéktalan megvalósítása érdekében határozatlan időtartamra szól. Az alapítók azonban, ha veszélyben látják az Alapítvány céljainak megvalósítását, jogosultak az általuk delegált kuratóriumi tagok visszahívására, Ugyancsak az alapítók jogosultak a Kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat az Alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé írásban bejelenteni.

A Kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik önkéntes lemondással, továbbá a halállal is.

6.      A Kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket társadalmi munkában végzik, azonban az Alapítvány érdekében végzett munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A díjazás az elvégzett munka arányában az Alapítvány pénzügyi helyzetéhez igazodóan adható, mindenkori mértékéről a Kuratórium dönt.

Az ügyvezető igazgató feladatait havi tiszteletdíj ellenében látja el, melynek mértékéről a kuratórium elnöke javaslatára a kuratórium dönt.

7.      A Kuratórium döntéseit az érintettekkel levél útján közli. A Kuratórium döntéseit az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza.

 

X.                A Kuratórium feladata és hatásköre:

1.      Az Alapító Okirat VI. pontjában meghatározott célkitűzések megvalósítása, így: 

-          az Alapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása; gazdálkodásának irányítása, az éves mérleg és beszámoló, valamint az éves közhasznúsági jelentés elkészítése, jóváhagyása, nyilvánosságra hozása; az Alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti feladatok ellátása, felügyelete,

-          az Alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása,

-          döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáról és felhasználásáról,

-          ösztöndíjak adományozása, díjak és pályázatok kiírása és elbírálása, döntés a Kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási formájáról és módjáról,

-          az Alapító Okirat módosításától számított 30 napon belül – A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. §-ában meghatározottak figyelembevételével – a szervezet működésének és gazdálkodásának részletes szabályait tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

 

2.      Mindaz, amit az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat a Kuratórium hatáskörébe utal.

 

XI.             A Kuratórium működési rendje:

1.      A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülések összehívásáról az ügyvezető igazgató, akadályoztatása esetén az elnök vagy az elnök által írásban felhatalmazott tag gondoskodik. Az Alapítvány képviselői saját elhatározásukból vagy a Kuratórium tagjai 50%-ának írásbeli kezdeményezésére bármikor – az ok és cél megjelölésével – kezdeményezhetik a Kuratórium összehívását (rendkívüli ülés). Amennyiben az Alapítvány képviselői a kérésnek nem tennének eleget, úgy azt az ülést kezdeményező tagok saját maguk hívhatják össze. A meghívókat a hely, idő és a napirend meghatározásával, az ülés kitűzött időpontját legalább nyolc nappal megelőzően, névre szólóan, írásban, E-mailben, vagy faxon kell kiküldeni a kuratóriumi tagok részére. 

2.      A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a Kuratórium – beleértve az elnököt és az ügyvezető igazgatót is – tagjainak 50%-a plusz egy fő jelenléte, jelen esetben legalább 5 fő jelenléte szükséges.

A Kuratórium határozatképtelen, ha bármelyik alapító az általa delegált tagot visszahívta, az új tag kijelöléséig. Az alapítók írásban kötelesek a Kuratóriumot értesíteni az általuk delegált tag/ok visszahívásának tényéről és időpontjáról.

A testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, az elnök távolléte esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A Kuratórium csak a meghívóban szereplő napirendben hozhat érvényes határozatot. Kivételt képez az az eset, ha az ülésen a Kuratórium minden tagja jelen van és az új napirendi pont felvétele ellen senki sem tiltakozik.

3.      A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvben az érdemi véleményeket és javaslatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét, a meghozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának módját és időpontját is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyv készítője hitelesíti. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az ülésről készült jelenléti ív, amelyet a jegyzőkönyvvel együtt kell irattározni és tíz évig megőrizni. A jegyzőkönyvnek a személyt, vagy szervezetet érintő részeibe a Kuratórium elnökéhez intézett kérelmével bárki betekinthet, a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával.

4.      A Kuratóriumnak az éves pénzügyi tervet előterjesztő és az éves beszámolóról, valamint az éves közhasznúsági jelentésről szóló ülései nyilvánosak. Fontos köz-, illetve magánérdekből – az érintettek kérelmére – a Kuratórium elnöke egyéb esetekben is határozhat az ülés nyilvánossá tételéről.

5.      A Kuratórium vagy annak tagjai által e feladatköre ellátása során okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felel.

6.      Ha az Alapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat – a munkaviszony-létesítés és –megszüntetés, valamint a munkabér-megállapítás esetén az alapítók előzetes hozzájárulását beszerezve – az ügyvezető igazgató gyakorolja.

7.      A Kuratórium évente köteles a sajtó útján nyilvánosságra hozni közhasznú jelentésének legfontosabb adatait.

8.      A Kuratórium tevékenységéről évente írásban tájékoztatja az alapítókat. Az írásos tájékoztatót az éves mérleg Kuratórium által történő elfogadása után 30 napon belül az Alapítvány kuratóriumának elnöke köteles megküldeni az alapítók részére.

9.      A Kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke engedélyezi a betekintést kérelmező írásbeli megkeresésére. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül engedélyezi az iratokba való betekintést. Az elnök akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató engedélyezi az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést.

10.  Az Alapítvány ügyvezető igazgatója közzéteszi az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az Alapítvány honlapján, illetve a Veszprém Megyei Naplóban. A személyi jövedelemadóból nyújtott 1%-os támogatással kapcsolatos tájékoztatás pedig a napi sajtóban vagy az Alapítvány honlapján jelenik meg.

11. Az Alapítvány ügyvezető igazgatója a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott dokumentumokat: számviteli beszámolót, közhasznúsági jelentést, kuratóriumi határozatot a beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a törvényben előírt határidőre (a tárgyévet követő év május 31. napjáig) megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak.

 

XII.          Ellenőrző Bizottság

 

1.          Az alapítók a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott kötelezettségüknek eleget téve az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg 3 főből álló Ellenőrző Bizottságot, valamint annak elnökét neveztek ki a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére és az alapítványi vagyon védelmére.

2.          Az Ellenőrző Bizottságba a Kuratórium elnöke és tagjai nem választhatók. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egymásnak és a Kuratórium tagjainak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont] nem lehetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve felkért könyvvizsgálója ezen megbízatásán kívül az Alapítvánnyal más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem lehet.

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint az Ellenőrző Bizottság tagja, továbbá az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány Közhasznú Szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve ezen személy hozzátartozói.

3.            Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:

-          felügyeli és ellenőrzi az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltak betartását, annak megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet, véleményét a Kuratórium vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv felé terjesztheti,

-          folyamatosan ellenőrzi az Alapítvány gazdálkodását, az esetleges szabálytalanságokra írásban hívja fel a Kuratórium figyelmét,

-          véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját és az éves közhasznúsági jelentést,

-          tevékenységével összefüggésben a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány irataiba és okmányaiba betekinthet, független szakértői véleményt kérhet, képviselője vagy tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

4.          Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja meg. Akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, döntésképtelenség esetén az elnök szavazata dönt. Az Ellenőrző Bizottság határozatait és megállapításait köteles írásba foglalni, és azokat az ülések jegyzőkönyveivel és a jelenléti ívekkel együtt 10 évig megőrizni. Az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyveibe a személyében érintett erre vonatkozó kérés alapján betekinthet.

5.          Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Baloghné Bóna Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Horváthné Dr. Csomó Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Simonovics Attila, az Ellenőrző Bizottság tagja

 

XIII.       Az Alapítvány megszűnése

1.      Az Alapítvány határozatlan időre létesült, és a Ptk-ban meghatározottak szerint a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg a Ptk. 74/E §-ában meghatározottak figyelembevételével.

2.      Megszűnés esetén meglévő vagyonát a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma céljainak megvalósítására kell fordítani.

3.      Az Alapító Okirat módosítására az alapításkor hatályos jogszabályok alapján az alapítók jogosultak a Ptk. Vonatkozó szabályaiban meghatározottak szerint.

4.      A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványok tevékenységét szabályozó hatályban lévő jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.

5.      Az alapítók a fenti Alapító Okiratban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon egyetértően írják alá.

 

 

Budapest, 2013. április 16.